Ý Thanh Tịnh Là Ý Như Thế Nào?

Ý không suy nghĩ, rỗng lặng, hằng tri, là Ý thanh tịnh. Cái Ý thanh tịnh, rỗng lặng, thằng tri này, là không thiện không ác.

Ví dụ: thấy người khác làm thiện, mình vẫn tự nhiên biết họ đang tạo nghiệp thiện.

Thấy người khác sát hại ai đó, hoặc con gì đó, hay làm khổ người khác, mình vẫn tự nhiên biết là người đó đang tạo nghiệp ác.

Mình vẫn biết, nhưng biết trong cái thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Nếu muốn can thiệp vào chỗ người khác đang làm ác này, thì mình phải là người như sau mới dám can thiệp vào được:

Tâm duyên hợp của mình phải thật sự thanh tịnh.

Sử dụng Tâm thanh tịnh này khuyên can người làm ác này, thì người làm ác này tự nhiên bỏ chuyện làm ác của họ.

Còn Tâm của mình chưa được như vậy. Thì đừng xen vào, nếu xen vào là mang họa vào thân.

 

~Sách “ Những Câu Hỏi Về Thiền Tông – Tập 1” tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *