Ý Nghĩa 3 Mặt Trăng Trong Phật Pháp

Giác ngộ ý nghĩa 3 mặt trăng

Người tu mà dụng công để đạt được đạo. Người đó không hiểu sâu mầu và tột cùng của Phật tánh của mỗi người.

Phật tánh luôn ở sẵn trong mỗi chúng ta. Nếu ai đó, muốn tu mà nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó phải hiểu tường tận “ba mặt trăng” như dưới đây:

Mặt trăng thứ nhất:

Ví là Phật tánh của mỗi người, nó luôn lúc nào cũng:
– Sáng
– Trùm khắp.
– Thanh tịnh
– Hay biết tất cả

Mặt trăng thứ 2:

Đây là Tánh của mỗi con người.

Vì sao có Tánh con người?

Vì khi Phật tánh vào thân tứ đại của con người. Trong thân của con người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.

Khi Phật tánh thấy, phải xuyên qua Tánh người. Cái thấy này là cái thấy của lớp thứ 2 đó, chính là mặt trăng thứ 2.

Mặt trăng thứ 3:

Mặt trăng thứ 3 là gì?

Là cái ham muốn của con người.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *