Vô Minh Là Gì?

Vô là không, minh là sáng, ám chỉ là người không sáng suốt, không hiểu chân thật của mọi sự, mọi vật.

Cuộc sống của chúng ta nếu không hiểu biết một điều gì đó cũng được gọi là vô minh! đặc biệt, tu theo đạo Phật mà không hiểu lời của Đức Phật dạy, hay làm sai lời của Ngài dạy cũng được gọi là vô minh.

Còn theo Thiền tông, khi chúng ta máy động tâm vật lý để suy nghĩ là đã vô minh rồi!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *