Việt Nam Được Gọi Là Nước Rồng Là Vì Sao?

Sở dĩ có danh từ nước Rồng là có nguyên do như sau:

Khi đức Lạc Long Quân dựng nước Văn Lang có tuyên bố với các nước lân bang rằng:

Nước Văn Lang là nước của con Rồng cháu Tiên, kẻ nào xâm phạm thì bị Trời phạt. Sở dĩ đức Lạc Long Quân tuyên bố như vậy là để hù dọa các nước lân bang, không nước nào dám xâm chiếm nước Văn Lang ta.

Khi đức Lạc Long Quân tuyên bố như vậy, nhân dân trong nước lại tuyên truyền thêm rằng: Người nam nước Văn Lang mạnh như rồng, người nữ nước Văn Lang đẹp như tiên, quốc gia Văn Lang này là ý của trời lập ra. Nước nào ngỗ nghịch dám xâm phạm sẽ bị trời trừng phạt tơi bời.

Nhờ ý này, danh tướng Lý Thường Kiệt nương theo đây làm bài thơ Nam Quốc Sơn Hà:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Dịch:
Nước Nam sông núi, vua Nam ở
Đây là định phận tại sách trời
Kẻ nào ngỗ nghịch sang xâm phạm
Chắc chắn thất bại, bị đánh nhừ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *