Việc Làm Của Một Vị Phật

Việc làm của một vị Phật như sau:

1- Vị Phật nào có công đức và phước đức vô lượng: Được lập quốc Tịnh Độ bất cứ đâu trong Càn khôn Vũ trụ này.

2- Vị Phật nào chỉ có công đức vô lượng: Được phân thân vào trong Càn khôn Vũ trụ, thấy hành tinh nào có loài Người sinh sống, mà họ muốn giải thoát, đến đó giúp họ.

3- Vị Phật nào có công đức thật nhiều: Được phân thân vào trong 1 Đại thiên Thế giới, thấy hành tinh nào có loài Người sinh sống, mà họ muốn giải thoát, đến giúp họ.

4- Vị Phật nào có công đức vừa: Được phân thân vào 1 Trung thiên Thế giới, thấy hành tinh nào có loài Người sinh sống, thấy ai muốn giải thoát, giúp họ.

5- Vị Phật nào có công đức ít: Được phân thân vào Tiểu thiên thế giới. Thấy hành tinh nào có loài Người sinh sống. Ai muốn giải thoát, giúp họ.

6- Vị Phật nào có công đức thật ít, không tự vượt Hải Triều Dương được, phải nhờ vị Phật trong Phật giới trợ giúp, thì vị Phật này: Chỉ được phân thân vào Thế giới loài Người mà trước kia vị Phật đó sinh sống. Thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *