VIỆC LÀM CỦA MỘT VỊ PHẬT

Một vị Phật được sinh ra, việc làm của vị PHật có 5 nơi tùy theo số công đức của vị Phật ấy, như:

1- Vị Phật có công đức vô lượng, thì được phân thân đến bất cứ nơi đâu trong Càn khôn Vũ trụ, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

2- Vị Phật có công đức thật nhiều, thì được phân thân đến một vùng Tam thiên Đại thiên Thế giới, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

3- Vị Phật có công đức vừa, thì được phân thân đến 1 vùng Trung thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

4- Vị Phật có công đức nhỏ, thì được phân thân đến 1 vùng Tiểu thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

5- Vị Phật có công đức thật ít, chỉ được phân thân đến Thế giới, mà trước kia vị Phật đó sinh sống, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ. 

~Sách: ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

1 Response

  1. Lập vo says:

    Hay quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *