Vì Sao Người Tu Theo Thiền Tông Không Được Cầu Nguyện

Người tu theo Thiền tông không được cầu nguyện là vì lý do như sau:

1- Cầu ai trong Tam giới này?

2- Ai ai cũng bị đi trong lục đạo luân hồi mà mình cầu họ để làm chi?

3- Chính họ còn không biết được số phận của mình thì họ còn giúp cho ai được.

4- Đức Phật còn không giúp được hoàng tộc ngài khi bị gặp nạn, thì thử hỏi Ngài có giúp được ai giải thoát không mà cầu nguyện Ngài? Con trai của ngài tu Thanh Tịnh Thiền mà không được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh mà Ngài cũng không giúp được. Đức Phật có dạy rõ: “Ai tu theo đạo của Như Lai, hãy thực hiện đúng lời Như Lai dạy, chớ đừng cầu nguyện Như Lai làm gì cho uổng công”.

5- Hiện nay, nhiều người tổ chức cầu nguyện là họ có mục đích riêng, chứ không phải cầu giải thoát.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *