Vì Sao Loài Người Không Thích Giải Thoát

Ngài Ưu Ba Ly lại hỏi tiếp Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con 3 câu nữa, con xin cảm ơn Đức Thế Tôn?

Một: Lý do gì huynh đệ chúng con nghe Đức Thế Tôn dạy pháp môn tu giải thoát họ lại bỏ đi?

Hai: Tại sao ở các cõi Trời có hai danh gọi, một là Tiên, hai là Trời?

Ba: Pháp môn giải thoát quá quý như vậy, sao loài người lại không thích, mà lại thích quỳ lạy, cầu xin người khác, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Câu một: Pháp môn Thanh Tịnh thiền là pháp môn cực Dương, tức cực mạnh, đưa con người vượt ra ngoài Nhân quả của vật lý Âm Dương. Con người ai cũng bị sức hút cực mạnh của nó cả nên những người này vừa nghe Như Lai dạy:

Ai muốn tu giải thoát phải lìa bỏ tất cả pháp môn tu dụng công có kết quả theo chiều vật lý, vừa nghe nói như vậy, có trên 3⁄4 người bỏ đi.

Vì sao họ bỏ đi?

Vì họ là những người bị sức hút quá mạnh của vật lý Âm Dương, không chịu nổi nên phải bỏ đi.

Câu hai: Tất cả những người sống ở các hành tinh phải gọi như sau:

– Các hành tinh loài Trời ở, gọi là Tánh Trời.

– Các hành tinh loài Tiên ở, gọi là Tánh Tiên.

– Các hành tinh do tứ đại duyên hợp lại, gồm 5 loài ở, gọi như sau: – Loài Thần, gọi là Tánh Thần.

– Loài Người, gọi là Tánh Người. – Loài Cô Hồn, gọi là Tánh Hồn. – Loài Súc Sanh, gọi là Tánh Thú.

– Loài Địa Ngục, gọi là Tánh Ngục. Vì sao gọi vậy?

Vì loài nào có Tánh riêng của loài đó.

Câu ba: loài người không dám nhìn nhận sự thật vì họ bị như sau:

Vì nhiều đời trước, họ bị dính cứng vào thần, thánh … nên tàng thức của họ chứa đầy nghiệp thần, thánh rồi nên không thoát ra được.

Như Lai ví dụ như sau:

Như chất kết dính, bị kết dính lâu năm, nó chết cứng trong đó, khó ai phá vỡ được.

Ngài Ưu Ba Ly nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, vui mừng cảm ơn, lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *