Ví sao các pháp môn tu hiện nay không giải thoát được?

Tiến sỹ Vật lý Hồ Quốc Triệu, sanh 1942 tại Hải Phòng, cu ngụ tại Tp.Boston, Hoa Kỳ, có hỏi như sau:

Một: Hiện nay, tất cả các chùa ở trong nước và ngoài nước, mỗi chùa chủ trương tu một pháp môn. Các pháp môn tu chúng tôi thấy rất hay, nhưng sao Trưởng ban nói các pháp môn tu hiện nay không giải thoát được.

Vậy, căn cứ vào nguyên lý nào mà Trưởng ban nói như vậy?

Hai: Xin Trưởng ban cho một ví dụ thực tế để chỉ rõ các pháp môn tu này, xin cảm ơn?

Trưởng ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Phần các pháp môn tu mà Đức Phật dạy nơi Thế giới này, chúng tôi xín trích một đoạn Đức Phật dạy nơi Huyền ký của Ngài như sau, Tiến sỹ sẽ hiểu:

Khởi đầu khổ hạnh bị xanh
Đến khi kiệt sức, không sanh đạo mầu!
Ngài liền chấn chỉnh không cầu
Tạm dùng ít sữa của nàng Mục chăn

Bỗng nhiên sức khỏe có tăng
Dụng công tu Tưởng để tìm cho ra.
Thành công Quán, Tưởng rất xa
Những thứ thắc mắc không ra chút nào

Tìm học những lý tuyệt cao
Lý luận tuyệt đỉnh không ai hơn Ngài.
Những thứ mà Ngài đã nghi
Dụng công thêm nữa để Tri cho tường

Nhìn được ở tận Mười Phương
Cũng chưa biết được tỏ tường bốn nghi.
Ngài liền thanh tịnh tức thì
Bỗng tâm phát sáng tỏ tường bốn nghi

Thử đi thử lại không nghì
Rơi vào Bể tánh các nghi không còn.
Thiền Thanh thiên hạ bảo cuồng!
Ngài dạy tu thiền Quán, Tưởng, Cầu mong

(1:Tiểu thừa)

Tu Quán, tu Tưởng trong lòng
Thành tựu được rồi là có Thần thông.
Các Thầy nhận được thong dong
Đi ra nhiều nước dạy xong pháp này.

(Gồm: Tích Lan, Miên Điện, Lào, Campuchia, miền Nam Việt Nam).

Tiếp theo Phật dạy Luận bàn
Nói ra cạn lẽ Thế gian không bì
Ở trong thiên hạ nói gì
Cũng không bì được lời Ngài nói ra

(2: Trung thừa)

Vì đây Triết lý Thích Ca
Thiên thượng Thiên hạ chỉ ra lẽ này.
Kế tiếp Phật dạy tu Tìm
Dụng công Nghi, Tìm ở khắp Thế gian

(3: Đại thừa)

Khi tâm được định thênh thang
Thấy trong Vũ trụ Thế gian là vầy.
Ba pháp thiên hạ chưa vừa
Cầu mong Phật dạy: con ưa an bình

Phật rằng: các ông lặng thinh
Khi được THANH TỊNH… niệm liền danh A.
A đó là Phật Di Đà
Có siêu Thần lực rước người thích vui

(4: Tịnh Độ)

Về nơi Tịnh Độ thật vui
Chim muông ca hót hoa thời ngọc sang.
Mặt đất tương tự như vàng
Đở chân người bước vô vàn êm chân

Sáng ra không phải đi mần
Chỉ cần đi cúng các tầng Phật xưa.
Nhiều người nghe vậy rất ưa
Niệm Phật đến nổi quên trua quên chiều

Được vậy thành tựu rất nhiều
Nhiều người ham muốn cung chưa vừa lòng!
Làm sao có được thần thông
Mà thật kỳ bí ở trong núi rừng

Vì vậy Phật dạy Mật truyền
Niệm câu Thần chú linh thiêng vô cùng!
Người niệm thấy rất lạ lùng
Khi niệm liên tục thì bùng huyền linh

(5: Mật Chú tông)

Năm pháp Phật dạy tận cùng
Tất cả đều bỏ vì trong luân hồi! (Đức Phật dạy dẹp bỏ 5 pháp trên)
Sau cùng Phật dạy pháp “Thôi” (6: Thiền Thanh tịnh, cácTổ gọi là Thiền tông).
Chỉ cần Thanh tịnh ở nơi tâm mình

Tu thiền Phật dạy núi Linh
Là thiền Thanh tịnh tuyệt linh cõi này
Thiền Thanh Phật dạy như vầy:
Khi Thấy, chỉ Thấy, Thấy vầy mà thôi

Thiền Thanh không đứng không ngồi
Không Quán, không Tưởng luân hồi dừng ngay!
Thiền thanh Đức Phật chỉ bày
Chỉ cần Thanh tịnh vào ngay Niết bàn (Vô sanh)

Tất cả những chuyện Thế gian
Không dính, không mắc không màng đến chi.
Ngày xưa Đức Phật dạy thì
Tâm mình thanh tịnh là y Niết bàn

Vừa trích đoạn mấy mươi câu Đức Phật dạy “Lục diệu pháp môn”, chỉ có Thiền tông mới giải thoát được, còn 5 pháp môn tu Đức Phật dạy tu trước đều nằm trong Vật lý Nhân quả cả. Tiến Hồ Quốc Triệu hết sức vui mừng và cảm ơn Trưởng ban.

Trưởng ban trả lời câu thứ 2:

Phần câu thứ 2 này, chúng tôi xin thuật lại lời dạy của Đức Phật trả lời ông cư sỹ Uất Phương Lam, câu chuyện như sau:

Ông Uất Phương Lam thưa trình Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con tu 5 pháp môn tu:

1- Thiền Quán, Tưởng, Cầu mong, gọi là ban đầu, Đức Thế Tôn gọi Nguyên thủy, cũng gọi là Tiểu thừa.

2- Lý luận tuyệt đỉnh, cao sâu, nơi Thế gian này cũng như khắp trong Càn khôn Vũ trụ này, Đức Thế Tôn gọi là Trung thừa.

3- Nghi, Tìm hoặc Kiếm, từ trong thân cũng như ngoài thân. Từ gần đến xa và khắp trong Tam thiên Đại thiên Thế giới. Vì mênh mông nên Như Lai gọi là Đại thừa.

4- Luôn luôn nhớ đến cảnh giới đẹp đẽ của Đức Phật A Di Đa, Như Lai gọi là nước Tịnh Độ.

5- Người tu mà muốn có Thần thông, Như Lai dạy niệm Thần chú liên tục sẽ được như ý.

Hầu hết, chúng con ai thích tu pháp môn nào, thực hiện pháp môn đó, người nào cung có kết quả tốt. Cách nay 5 ngày, chúng con đang thực hành pháp môn của mình. Bỗng chúng con cảm nhận được sự diệu kỳ, mà chúng con không thể diễn tả được. Chúng con có đến gặp Ngài Ca Chiên Diên hỏi điều diệu kỳ ấy. Được Ngài Ca Chiên Diên trả lời, là Như Lai bủa Thanh tịnh thiền trùm khắp để đưa ai có đại duyên, sẽ được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh”. Chúng con có thắc mắc hỏi Ngài Ca Chiên Diên, Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh để làm gì? Ngài Ca Chiên Diên trả lời: “Như Lai dạy: Các pháp môn tu từ trước đến nay Như Lai dạy, đều phải bỏ hết, vì các pháp môn này không giúp người tu giải thoát được”. Hôm nay, con đầy đủ lễ nghi thay mặt cho nhiều người có mặt nơi đây, xin hỏi Đức Thế Tôn sao phải bỏ các pháp môn tu trước?

Đức Phật dạy ông Uất Phương Lam và những người có mặt:

Này ông Uất Phương Lam: Như Lai đưa ra ví dụ cụ thể như dưới đây, ông và những người có mặt sẽ hiểu tại sao Như Lai dạy phải bỏ 5 pháp môn tu trước.

Nơi Thế giới Dục giới Âm Dương này, cấu tạo bởi vật chất: Đất – Nước – Gió – Lửa- Điện – Tánh. Khi thành đạo, ban đầu Như Lai dạy thẳng đường vào Bể tánh Thanh tịnh, nhưng các ông không chịu nghe, mà lại loan tin Như Lai dạy đạo Tà, Vì muốn từ từ dìu dắt các ông, nên ban đầu Như Lai day các pháp môn mà ông trình bày, có chứng, có đắc để các ông ham. Hôm nay, còn thời gian ngắn nữa Như Lai nhập Niết bàn. Hoài bảo của Như Lai là, muốn chỉ duy nhất con đưong các ông trở về Bể tánh Thanh tịnh để không còn bị trầm luân nữa, nên từ đây về sau Như Lai dạy các ông tu Thanh tịnh thiền, mới trở về Thế giới nơi Mười phương chư Phật ở. Vì vậy, các pháp môn tu trước các ông phải dẹp bỏ!

Như Lai đưa ví dụ: Như các ông muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của Vật lý Trần gian này, khi các ông đang đứng giữa vòng tròn, xung quanh các ông có 5 người họ làm các việc như sau:

Người thứ nhất: Ngồi Quán, Tưởng, vật nhỏ ra lớn, thành công, họ rất mừng, đi khoe những người xung quanh là anh ta có phép mầu?

Cả đời anh ta cứ làm như vậy mà thôi!

Người thứ hai: Ngồi Lý luận chuyện trong nhà, ngoài ngõ, chuyện trên trời dưới biển. Suốt ngày cứ đi nói chuyện này cho nhiều người cùng biết, là mình có Lý luận tuyệt cao.

Cả đời anh ta đi nói cái hiểu biết của mình!

Người thứ ba: Ngồi Suy tư, Tìm, Kiếm, những việc trong thân các loài động vật cũng như thực vật, khắp trong Càn khôn Vũ trụ này. Khi anh ta biết, đi nói cho mọi người nghe.

Suốt đời anh ta chỉ làm bao nhiêu việc đó thôi!

Người thứ tư: Ngồi lim dim tưởng nhớ nơi nào đó có cõi không làm cũng được ăn sung, mặc sướng, cây trái toàn là những cây đẹp trái ngon ngọt, đất thì bằng vàng ròng, những động vật tuyệt đẹp, tại trái đất này không có.

Suốt đời cứ ngồi mơ mộng như vậy.

Theo luật Nhân quả nơi trái đất này, không thể như vậy được. Ai làm lành sẽ đến cõi lành, ai làm ác sẽ đến cõi dữ!

Đã có sanh thì phải có tử, tức bị luân chuyển, gọi là luân hồi!

Người thứ năm: Vào rừng sâu núi thẳm, cứ ngồi miệng liên tục đọc câu Thần chú, thường thường người sử dụng câu Thần chú là dùng những câu không giải thích được, nếu có giải thích được thì ít linh thiêng hơn, như: “Người gồng để cho người đối diện đâm mình không thủng hoặc chặt không đứt, người hành pháp này, miệng lúc nào cũng lép nhép câu Thần chú như sau: “Chặt không đứt! Chặt không đứt!…” Cứ niệm liên tục, tựu hội lòng tin, muốn thành tựu thì phải ở nơi thanh tịnh, còn chỗ ổn ào thì không có kết quả.

Như Lai dạy cho các ông rõ:

Vào đời Mạt pháp, nhiều nước họ chế tạo những vũ khí giết người hằng loạt, đối với những bùa chú và linh thiêng chỉ là trò cười cho họ mà thôi!

Như Lai Huyền ký cho các ông biết: “Vào đời Mạt Thượng pháp, ở phương Đông có cả một dân tộc họ chuyên tu pháp môn này, sau cùng rồi bị mất nước vì bom đạn (nước Tây Tạng)!”

Cũng vào thời Mạt Thượng pháp này, có nhiều nước họ giữ nước bằng phương pháp đem mây ông Thần bà Thánh ra làm bia đở đạn! Thật là không thực tế!

Đức Phật hỏi ông Uất Phương Lam:

Như Lai trình bày 5 pháp môn như nói trên có giải thoát được không?

Ông cư sỹ Uất Phương Lam thưa:

Kính thưa Đức Thế Tôn, không!

Đức Phật hỏi:

Tại sao không?

Ông cư sỹ Uất Phương Lam thưa tiếp:

Vì người tu 5 pháp môn trên là họ sử dụng cái Tưởng của tánh Người nên không giải thoát được.

Ông cư sỹ Uất Phương Lam vừa trình Đức Phật đến đây, bỗng cả trong Hội chúng, nhiều người chắc lưỡi, nhiều người ứa lệ, cũng có nhiều người cúi đầu lạy Đức Phật!

Các vị làm vậy rất lâu, trong những vị này có ông Nhã Cang Kiều, đứng lên đến trước Đức Thế Tôn, làm lễ xin đại diện các vị có mặt, và trình thưa Đức Thế Tôn:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Chúng con nghe đối đáp giữa Đức Thế Tôn và ông Uất Phương Lam, chúng con hiểu như sau: “Bất cứ ai tu theo đạo của ĐứcThế Tôn dạy, mà còn sử dụng kiến thức nơi Thế giới này, nếu có thành tựu, đều là những thành tựu trong Vật lý, do đó không thể nào giải thoát được!

Vì sao không giải thoát được?

Vì ai tu theo 5 pháp môn nói trên, có thành tựu thì phải giữ lấy, nếu đã giữ lấy thì phải bị dính mắc nên không giải thoát được! Vì chỗ dính mắc này mà Đức Thế Tôn bảo chúng con phải dẹp bỏ các pháp môn tu nói trên, tu theo Thanh tịnh thiền của Đức Thế Tôn dạy mới đúng”.

Đức Phật goi ông Nhã Cang Kiều đến, vỗ vai ông và dạy ông cùng đại chúng:

Đúng như vậy, suốt trong 49 năm, Như Lai dạy đạo nơi Thế giới này, là muốn dạy pháp môn thiền Thanh tịnh để các ông thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất Trần gian. Vì các ông dính mắc quá nhiều trong vật chất, nên Như Lai phải dùng những phương tiện là các pháp môn nói trên. Hôm nay, còn thời gian ngắn nữa Như Lai nhập Niết bàn, nên Như Lai tìm đủ mọi phương tiện dạy các ông pháp môn Thanh tịnh thiền. Trước, giúp các ông nhận ra sức hút của vật chất Trần gian này! Sau, các ông biết nguyên lý rồi, việc giải thoát dễ như trở bàn tay, đây cũng là chỗ “Bí mật thiền Thanh tịnh”, mà từ trước đến nay Như Lai chưa từng dạy.

Đức Phật liền hỏi ông Nhã Cang Kiều và đại chúng:

Buổi học pháp môn Thanh tịnh thiên hôm nay, Như Lai rất mừng là các ông đã nhận ra được chỗ tột cùng của đạo giải thoát. Vậy, Như Lai hỏi tất cả các ông bà có mặt ở Hội này: “Như vậy, các ông bà muốn tu giải thoát phải tu làm sao?

Nhiều người còn ngơ ngác lời hỏi của Đức Phật. Ông Lễ Kiệt Triều Công, từ chỗ ngôi đứng dậy đến trước Đức Phật hành lễ trình thưa như sau:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Người sống nơi Thế giới này, muốn thoát ra ngoài sức hút của nó, không dụng công hay làm bất cứ hành động gì, mà chỉ cần biết như dưới đây, tức khắc được thoát ra ngay!:

Một: Phải biết Phật là trùm khắp mọi nơi.

Hai: Tánh Phật là cái vỏ bọc của 6 thứ, và trùm khắp theo Phật, gồm:

Ý là Chủ của 5 thứ:

1- Thấy: Lúc nào cũng Thấy thanh tịnh.

2- Nghe: Lúc nào cũng Nghe thanh tịnh.

3- Pháp: Lúc nào muốn nói, nhưng nói trong thanh tịnh.

4- Biết: Lúc nào cũng Biết thanh tịnh.

5- Hành: Điện từ Quang, công dụng chuyên chở 4 thứ trên đi xa hoặc thu gần lại.

Cho nên Đức Thế Tôn dạy chúng con:

Tri Kiến lập Tri tức Vô minh bổn.

Tri Kiến bất lập Tri tức tánh Niết bàn.

Đức Phật liền khen ông:

Rất phải!

Đức Phật dạy 3 ông Uất Phương Lam, Nhã Cang Kiều, Lễ Triệt Triều Công và đại chúng:

Các ông bà tập được thuần thuục như vậy sẽ có ngày tự nhiên nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Ông bà nào cảm nhận được tánh Thanh tịnh Phật tánh của chính mình rồi mà giữ được lâu sẽ nhìn thấy được Màn trong suốt ngăn cách của Phật giới và Thế giới loài Người. Nếu có duyên lớn hơn nữa sẽ nhìn thấy được Thế giới Mười phương chu Phật sống.

Đức Phật hỏi 3 ông Uất Phương Lam, Nhã Cang Kiều, Lễ Triệt Triều Công và đại chúng:

Trong 3 ông hay ông bà nào có đại phúc nhìn thấy Phật giới rồi, muốn vào sống trong Phật giới phải làm sao?

Ông Nhã Cang Kiều liền trình với Đức Phật 2 phần như sau:

1- Người đó hằng sống với tánh Phật thanh tịnh của chính mình.

2- Phải biết tạo ra công đức.

Đức Phật khen:

– Rất phải!

Ông Nhã Cang Kiều trình với Đức Phật:

Hôm nay, tại núi Linh Sơn này, chúng con có đại duyên, đại phúc mới nghe được lời vàng ý ngọc của Như Lai dạy. Chúng con, không biết nói gì hơn để cảm ơn Đức Thế Tôn. Chúng con chỉ còn biết nhìn Đức Thế Tôn thật lâu rồi lạy tạ và nguyện hứa với Đức Thế Tôn là chúng con nguyện truyền mãi pháp môn Thanh tịnh thiền này cho hậu thế.

Đức Phật liền phát tiếng Pháp để tất cả chúng sanh ở nơi Thế giới này và Mười phương chư Phật đồng Nghe:

Hôm nay, tại núi Linh Sơn cõi Ta Bà này, Tôi là Thích Ca Văn dạy pháp Thanh tịnh thiên đã có nhiều người nhân được. Nên hôm nay, Tôi tho ký cho 3 ông: Uất Phương Lam, Nhã Cang Kiều và Lễ Triệt Triều Công, theo dòng Thiền Thanh tịnh để phụ trách làm Tổ sư Thiền. Khi các ông làm tròn nhiệm vụ của mình rồi Như Lai thọ ký cho các ông sau này sẽ được thành Phật có đầy đủ 10 danh hiệu của 1 vị Phật.

Tất cả 3 vị đều vâng lời Đức Phật dạy. Riêng tiếng Pháp của Đức Phật vang đi rất xa. Liền khi đó trên hư không có tiếng: “Chúng tôi là các vì Phật quá khứ, chúc mừng Đức Thích Ca Văn đã làm tròn ước nguyện của mình nơi Thế giới Ta Bà này!”

Tiến sỹ Vật lý Hồ Quốc Triệu, mê say nghe Trưởng ban giải đáp, Tiến sỹ nói:

Tôi thường đi nghe các nơi giảng đạo Thiền, nhưng tôi chưa hề nghe ai giải rõ lý Thiền như tại đây. Hôm nay, tôi đến vùng quê xa xôi hẻo lánh này, mà học được cốt tủy Thiền tông của Như Lai dạy nơi Thế giới này. Tôi xin chân thành cảm ơn Trưởng ban.

Lời nói Tiến sỹ hết sức cảm động, làm những người có mặt ai cũng bùi ngùi cảm động theo!

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *