Nước biển có vị mặn còn Đạo của ta chỉ có một vị, đó là vị Giải Thoát

Trong buổi giải đáp ngày 7/7/2019, một phật tử hỏi trưởng ban quản trị chùa thiền tông Tân Diệu: 

Con xin thầy giải thích giúp con câu “Nước biển có vị mặn còn Đạo của ta chỉ có một vị, đó là vị Giải Thoát”?

Viện Chủ Trả Lời:

Ở thế giới này, tất cả những thứ nước gì mà có trên Trái Đất, nó đều phải chảy về biển hết. Mà biển là 1 vị mặn, còn Đạo Phật dù anh có tu cái gì, anh có hành cái gì, mục đích của anh cũng phải là về Giác Ngộ và Giải Thoát, đó là Tôn Chỉ của Đạo Phật. Đó, phải hiểu như thế.

Mà con muốn hiểu Đạo Phật thì trước mắt con phải hiểu Trái Đất này là như thế nào? Trái Đất này gọi là Trái Đất Nhân Quả Vật Lý Âm Dương, vì thế mà tất cả những người sống trên Trái Đất này phải sống theo quy luật Nhân Quả Vật Lý Âm Dương của nó, không thoát ra được quy luật này. Vì Đức Phật là một vị toàn năng toàn giác, đứng ra dạy, là dạy cái Công Thức này, Công Thức Nhân Quả Vật Lý Âm Dương Do Điện Từ Âm Dương Cuốn Hút Và Kéo Đi Luân Hồi.

Muốn thoát ra Quy Luật Luân Hồi thì phải tìm cái Công Thức Đi Ra, mà cái công thức này nó nằm ở trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó. Mà thời kỳ Đồ Đồng không phổ biến ra được mà phải đợi thời kỳ Nguyên Tử mới phổ biến ra được cái công thức này. Đó mình phải hiểu cốt tủy Đạo Phật là như vậy, nếu mình hiểu căn bản này thì mình tu Đạo Phật không tu mù, còn nếu không hiểu được công thức này hoàn toàn tu mù hết.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *