Vai trò của Con Người trong Trái đất này

Thầy Thích Chân Quang giảng:
– Đất: là ở dưới này, là vai trò của con người trên cõi đời thực tế nhìn thấy được này.”
Xin hỏi Nhân dân:
– Ý 1: Thầy này giảng về Đất như vậy có đúng với Giáo lý Đạo Phật không?
– Ý 2: Xin Nhân dân giải thích đầy đủ các chúng sinh trong Trái đất này.
– Ý 3: Xin nhân dân giải thích vai trò của Con Người trong Trái đất này.
* Tập thể Nhân dân làm chủ Quốc gia trả lời: 
+ Ý 1: Thầy này giảng về Đất như vậy là không đúng với Giáo lý Đạo Phật chút nào.
+ Ý 2: Ở Trái Đất này có 8 Loài sống chung như sau:
1. Loài Người:
2. Loài Thần.
3. Loài Thánh.
4. Loài Tiên.
5. Loài Chúa.
6. Loài Súc sinh.
7. Loài Địa Ngục.
8. Loài Thực vật.
+ Ý 3: Vai trò của Con Người trong Trái đất này, gồm có 4 phần:
Phần 1: Cho tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công đức, mang trở về Phật Giới, thành Phật.
Phần 2: Lo cho bản thân.
Phần 3: Lo cho gia đình.
Phần 4: Lo cho Tổ quốc.
* Nếu nghe loài nào mà làm sai 4 nhiệm vụ này, thì bị Nhân quả đi 1 trong 2 nơi như sau:
– Một là làm Hoa Báo.
– Hai là xuống Địa Ngục.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *