TUỔI THỌ CỦA TRÁI ĐẤT VÀ SỰ TRANH GIÀNH CỦA LOÀI NGƯỜI

Một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, ở trái đất này, loài người sống chung với nhau, không tranh giành với nhau có được không, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Trái đất này cấu tạo bằng tứ đại và điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi Âm dương chênh lệch ít, thì cuốn hút ít; Âm dương chênh lệch nhiều, thì cuốn hút nhiều. Vì vậy, con người và vạn vật sống trên trái đất này phải hơn thua với nhau. Không cách nào mà sống chung mãi với nhau được.

Như Lai cũng nói rõ:

– Như ông bà, cha mẹ sống với nhau, đó là do nhân quả nhiều đời trước đã tạo với nhau trên đời này mới sống chung với nhau được.

– Nếu nhân quả hết thì tự chia tay.

Như Lai cũng nói thêm:

Loài người sống trên trái đất này không quá 10 tỷ người, thì trái đất này bị diệt sự sống, là do con người.

– Trái đất này muốn tồn tại lâu hơn 1 chút, thì con người phải biết: người nào cũng có  Tánh Phật, sống thường xuyên với Tánh Phật, thì mới mong Trái đất này tồn tại lâu được.

– Còn con người sống với Tánh người, thì trái đất này không tồn tại lâu được.

Như Lai cũng nói thêm:

Ở trái đất này ai cũng sống với Tánh người nên:

– Người khôn thì bịa ra chuyện để lừa người dại.

– Người dại không biết, nên nghe ai nói gì cũng tin.

– Đem những chuyện ở trái đất này lừa người khờ chưa đủ, mà còn đem chuyện trên trời ra để lừa người ngu khờ nữa.

Vì vậy, đừng mong loài Người sống chung với nhau được.

~ Sách: “Sách trắng Thiền tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *