Tu Tứ Niệm Xứ Là Tu Làm Sao?

Tứ Niệm Xứ :

Tứ là bốn
Niệm là nhớ
Xứ là nơi

Xin dẫn một trong nhiều thứ như sau :

1- Thân. 2-Khẩu. 3-Tâm. 4-Thức.

Người tu theo pháp môn này, là quán tận cùng của bốn thứ trên là gì ? khi quán biết tận cùng các thứ trên rồi, thấy không thật, là xong.

Còn giải đến chỗ sâu mầu của Tứ Niệm Xứ như sau :

Tất cả các vật, các pháp, các tướng, của thế giới đều không thật, là tu đúng cốt lõi của của Tứ Niệm Xứ. Nhưng sự hiểu biết như vậy còn nằm trong nhân quả, không thể nào trở về nguồn cội của chính mình được.

Pháp môn “Tứ Niệm Xứ” này, là pháp môn cực kỳ hay đối với những vị còn ham mê chứng đắc. Ví dụ như, họ Quán, Tưởng cái gì đó, tâm vật lý của họ nhìn vật gì đó tự nhiên được thanh tịnh họ liền mừng, rồi tưởng ra mình tìm ra được rồi. Vì thành tựu được hai cái Tưởng và Tìm này, nên Đức Phật dạy, pháp môn này là “Thông giáo” ; tức nối từ Tiểu thừa lên Đại thừa.

Muốn Giác ngộ và Giải thoát – Chỉ có Tu tập theo Thiền tông là con đường duy nhất mà Đức Phật đã dạy lại hậu thế ở 4 năm sau cùng ngài sống tại cõi Nam Diêm Phù Đề này!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *