Tu Thiền Tông Để Được Cái Gì

Tu Thiền Tông là không tu gì hết, mà chỉ học cho biết 4 phần:

Phần thứ nhất là, biết được quy luật luân hồi nơi thế giới này.

Thứ hai là, biết công thức vượt ra ngoài thế giới vật lý âm dương này.

Thứ ba là, biết công thức giải thoát và biết đường trở về ” Bể tánh Thanh tịnh Phật giới” là nơi trước kia Phật tánh sống.

Chỉ có như vậy thôi I

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *