Tu Thiền Là Không Thể Giải Thoát Là Vì Sao?

Ông cư sỹ Trường Mạnh Phát

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Trước đây, chúng con theo sư phụ là thầy Ananda học pháp tu thiền Quán, Tưởng.

Chúng con tu đều thành tựu. Hôm nay, đến đây nghe Đức Thế Tôn dạy tu pháp môn Thanh Tịnh thiền là không dụng công, được trở về nguồn cội của chính mình. Như vậy, pháp môn tu của chúng con không giải thoát được sao?

Đức Phật nhìn sang ông Duy Ma Cật và nói:

Một lần nữa ông Duy Ma Cật giải thích câu hỏi của ông Trường Mạnh Phát đi. Tất cả mọi người có mặt hãy lắng nghe. Riêng ông Ananda chú ý nhớ, biên chép lại trình Như Lai xem, để lưu truyền cho các thế hệ sau.

Ông Duy Ma Cật một lần nữa đầy đủ lễ nghi ra trước Đức Phật, ngó xuống đại chúng rồi ngó sang ông Trường Mạnh Phát rồi nói:

Kính bạch Đức Thế Tôn và đại chúng, sau đây con xin giải thích câu hỏi của ông Trường Mạnh Phát hỏi về tu thiền Quán, Tưởng mà Như Lai dạy ban đầu nơi thế giới này.

Khi Như Lai chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Như Lai thấy sự thật nơi Càn khôn vũ trụ thật đơn giản nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta hiểu nơi thế giới này.

Do đó, đầu tiên Như Lai tìm 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu, dạy 9 vị này tổ chức của một con người như sau:

Trong mỗi con người có 2 tánh: Phật tánh Tánh người

Lý do con người bị luân chuyển.

Muốn giải thoát phải biết công thức.

Khi 9 vị này nhận được căn bản nói trên, cùng Đức Phật lập ra Giáo đoàn đạo Giác ngộ để giúp cho bất cứ ai muốn thoát ra ngoài sức cuốn hút của nhân quả vật lý trần gian, phải tu Thanh Tịnh thiền.

Nhưng loài người bị sức hút vật lý Âm Dương quá mạnh, không thể chấp nhận pháp môn Thanh Tịnh thiền.

Vì vậy, Như Lai phải tìm nhiều phương cách tu, sử dụng vật lý nơi thế gian để có kết quả. Nhờ có kết quả thực tế của vật lý nên có nhiều người thích đến nghe Như Lai dạy, trong đó có pháp môn ông tu. Vì có kết quả theo chiều vật lý nên phải chuyển biến theo chiều sinh diệt.

Đức Thế Tôn dạy có 5 pháp môn:

Tiểu thừa

Trung thừa

Đại thừa

Tịnh Độ

Mật chú

Năm pháp môn này không giúp người tu vượt ra ngoài vòng luân hồi được. Sau cùng Như Lai dạy:

Ai muốn tu thoát ra ngoài cuốn hút nhân quả vật lý Âm Dương, hãy tu pháp môn Thanh Tịnh thiền, đương nhiên các pháp môn tu trước phải bỏ, trong đó có pháp môn ông hỏi.

Như Lai đã dạy rõ:

Nơi thế giới này loài người có Mười tầng bậc. Cao nhất Thập Thánh Vô Phàm, còn thấp nhất là Cửu Phàm Nhất Thánh.

Từ Thất Thánh Tam Phàm trở lên chúng ta không nói vì những vị này hiểu rất rõ về Bể tánh Thanh Tịnh; còn Thất Phàm Tam Thánh trở xuống họ không hiểu nổi Bể tánh Thanh Tịnh là gì.

Như Lai dạy pháp môn Thanh Tịnh thiền này độ có 3 trong Mười hạng người mà thôi.

  • Lục Thánh Tứ Phàm
  • Ngũ Thánh Ngũ Phàm
  •  Tứ Thánh Lục Phàm

Ông là người nằm trong Tứ Thánh Lục Phàm nên Như Lai mới bảo tôi giải thích cho ông.

Ông Trường Mạnh Phát đã thông hiểu, hết sức vui mừng, đảnh lễ Đức Phật và quay sang cảm ơn ông Duy Ma Cật.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *