Tứ Thiền Bát Định

Tu Tứ thiền Bát định căn bản như sau:

– Tứ thiền: là dụng công dừng 4 thứ:
Dừng thân: Không cho thân khoái lạc hay sầu khổ.
Dừng khẩu: Không cho miệng nói phải quấy.
Dừng Ý: Không cho Ý tưởng tượng đúng, sai.
Dừng tâm: Không cho tâm suy tính hơn thua.

– Bát định: Dụng công ép cho dừng hẳn 8 thứ:
1- Không cho Mắt thấy hình ảnh gì.
2- Không cho Tai nghe tiếng gì.
3- Không cho Mũi ngửi mùi gì.
4- Không cho Miệng nói lời nào.
5- Không cho Ý khởi ra điều gì.
6- Không cho Thân xúc chạm thứ gì.
7- Phải ép cho Tánh không sử dụng 16 thứ của Tánh người.
8- Phải ép cho Tâm thật thanh tịnh.

Khi dụng công tu “Tứ thiền, Bát định” được như vậy. Tức khắc, thân và tâm như không có. Tuy như không có, nhưng các thứ như: Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Ý, Thân, Tâm, Tánh, vẫn: Thấy, Nghe, Biết… rõ ràng.

Đây là Tứ thiền Bát định do dụng công tu mà được. Khi được như vậy, người dụng công tu muốn vào an trú trong cái Định này là chứng được quả vị “Thiền Tĩnh lặng”, cũng gọi là “Thiền Tịch Tĩnh”. Thiền này Đức Phật gọi là “Thiền Tiểu thừa”. Những vị A La Hán sử dụng thiền này. Thiền này Đức Phật dạy: Nếu đem so sánh với “Thiền Thanh tịnh” của Chư Phật, thì Thiền này chỉ bằng 1 ngày hay 1 giờ mà thôi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *