Tu tâm cho Thanh tịnh có đúng không?

Giáo su Lâm Ngọc Trân, sanh năm 1936, tại huyện Vĩnh Châu, tinh Bạc Liêu, cư ngụ tai Tp. Union, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, hỏi :

Bên Mỹ tôi có đến nhiều chùa, nghe quí Thầy giảng về Thiền học, quí Thầy day: “Muốn tu Thiền, trước hết phải tu Tâm, tu khi nào Tâm mình được thanh tịnh, là tu thành công, như vậy có đúng không?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Chữ “Tâm” Đức Phật dạy, Giáo sư phải hiểu như sau: Khi Phật tánh bị hút vào tánh Người; tánh Người có đến 16 thứ, ngoài vỏ bọc của tánh Người và 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác nữa. Con người duyên hợp mới có quả “Tim”; quả Tim này người Trung Hoa họ gọi là “Tâm”. Cái Tâm này là sự sống của 1 con người. Còn điều khiển cái Tâm này là do “tánh Phật”, mà tánh Phật nó lại nằm trong cái vỏ bọc của tánh Người. Chúng tôi phân tích như vậy, nếu Giáo sư sử dụng cái Tâm để tu hành thi có giải thoát được không?

Trưởng ban liền đọc trích đoạn 12 câu kệ của Đức Phật:

Tu thiền, dùng Tâm để cầu
Nếu Tâm thanh tịnh là đầu trầm luân!
Như Lai dạy ông chỉ “Dùng”.
Nhận ra Phật tánh là đây cội nguồn.

Các ông phải nhớ luôn luôn
Muốn về quê cũ, đừng tuôn theo Trần
Cái Tâm Vật lý không cần
Nhận Tánh thanh tịnh Niết bàn hiện ra.

Các ông nghe rõ lời Ta
Dùng Tâm Vật lý là sa luân hồi!
Các ông chỉ cần “Dứt, Thôi”
Không theo luân hồi là giải thoát ngay!

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *