Tu cần – Tu chánh – Tu tối – Tu sáng

Ông Triệu Quốc Thái, sanh 1939, tại Thái Bình, cư ngụ tại Tp. Sydney, Australia, hỏi:

Trong kinh Đức Phật day:

-Tu cần, tu chánh.

– Tu tối, tu sáng. Là tu làm sao?

Trưởng ban trả lời:

Trên đây là 2 lối dạy tu của Đức Phật: Tu cần, tu chánh”. Nguyên văn Đức Phật dạy như sau:

Tu cần mà không chánh, là uổng phí một đời tu!

Tu chánh mà không cần, uổng cho một kiếp người tu!

Xin giải thích: “Tu cần mà không chánh”. Có nghĩa, người tu lúc nào cũng niệm mật, nhưng không đúng với Chân lý (lẽ thật), gọi là “Tu cần mà không chánh”.

Xin nói rõ:

Nơi Thế giới Nhân quả Vật lý Âm Dương này, người nào tu mà mong Ông hay Bà nào đó, còn nằm trong Lục đạo luân hồi, dạy mình tu, họ hứa đủ điều, mục đích chánh của họ là muốn mình theo họ phải làm tôi tớ cho họ, hoặc quì lạy họ và đưa tiền cho họ xài. Đức Phật dạy: người này là:

Tu cần mà không chánh!

Còn tu chánh mà không cần như sau:

Người nào hiểu biết được cách tu để vượt qua sự cuốn hút của Nhân quả Vật lý Âm
Dương nơi Thế giới này, mà không chịu thực hiện, Đức Phật dạy người này:

Tu chánh mà không cần!

Còn câu: “Tu tối, tu sáng”, nguyên văn Đức Phật dạy có 4 phần như sau:

Một: “Tu từ sáng đến sáng”.

Hai: “Tu từ sáng đến tối”.

Ba: “Tu từ tối đến sáng”.

Bốn: “Tu từ tối đến tối”.

Giải thích:

Tu từ sáng đến sáng: Người được phước đức lớn, đã nhận ra chánh pháp của Như Lai dạy rồi, cố gắng tu tập cho đạt được lời dạy của Đức Phật, lúc nào cũng tập liên tục gọi là:

Tu từ sáng đến sáng!

Tu từ sáng đến tối: Người có phước đức lớn, nhận ra chỗ chân thật của Đức Phật dạy, nhưng không chịu thực hành, ham đi làm những chuyện mê tín dị đoan, để mê hoặc người khác, mục đích là vì tiền, vì danh và vì lợi. Đức Phật gọi là:

Tu từ sáng đến tối!

Tu từ tối đến sáng: Người không có phước nhận ra chỗ chân thật Đức Phật dạy, nhưng luôn lúc nào cũng tìm hiểu lời dạy cao sâu của Đức Phật, để tu tập đúng với chánh pháp của Như Lai. Đức Phật gọi người này là:

Tu từ tối đến sáng.

Tu từ tối đến tối: Người không có phước nhận ra chỗ sâu mầu Đức Phật dạy. Luôn lúc nào cũng bày những chuyện không đúng sự thật, để lường gạt những người ngu khờ, người này Đức Phật gọi là:

Tu từ tối đến tối!

Đức Phật dạy thêm:

Vị Thầy nào không biết chánh pháp của Như Lai, mà đi dạy người khác, mục đích là vì danh, vì lợi và vì tiền. Người này, tự mình mở con đường số 7 để đi vào đó. Một khi mất thân làm người rồi, phải làm Hoa báo để trả nợ cho người mình lường gạt họ, khi nào hết nợ mới trở lại làm người được, nhưng khi làm người phải chịu người bần cùng hèn hạ!

Trên đây là 4 căn bản tu theo đạo Phật. Người tu theo đạo Phật phải năm lấy căn bản trên mới không sai lời của Đức Phật dạy, cũng không bị luật Nhân quả nơi Thế giới này lôi cuốn!

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *