Tri, Kiến, lập tri, tức vô minh bổn

Ông cư sỹ Lập Kiến Sanh

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn có dạy

Tri, Kiến, lập tri, tức vô minh bổn

Tri, Kiến, bất lập tri, tức tánh Niết bàn

Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con hiểu, chúng con xin cảm ơn?

Đức Phật nhờ ông Duy Ma Cật giải thích:

Ông Duy Ma Cật giải như sau:

– Thấy, Biết mà hằng ở trong Thanh Tịnh là cái Thấy, Biết của Ý trong Phật tánh.

– Thấy, Biết mà sử dụng cái suy nghĩ của Tánh người để Thấy, Biết là cái Thấy, Biết của luân hồi, tức Thấy, Biết của vô minh.

Ông cư sỹ Lập Kiến Sanh nghe ông Duy Ma Cật giải thích quá rõ. Ông vui mừng cảm ơn ông Duy Ma Cật và lạy tạ Đức Phật.

Đức Phật nghe ông Duy Ma Cật giải thích rõ như vậy nên có lời khen ông và nói với đại chúng:

Sau này, các ông bà có thắc mắc gì, hãy hỏi ông Duy Ma Cật.

Ông Duy Ma Cật được Đức Phật khen và có lời căn dặn những vị cư sỹ đến hỏi mình, ông hết sức vui mừng cảm ơn Đức Phật và đảnh lễ rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *