Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn

Người Phật tử cần giác ngộ câu nói phổ biến này trong đạo Phật. 

Trên trời, dưới trời, chỉ có chân Ngã là hơn hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ nội viện cung trời Đâu Suất, xuống trần gian này, duy nhất chỉ có một điều là, Chỉ cho chúng sanh ở cõi Ta bà này biết, mỗi người ai cũng có cái chân Ngã trong bốn đức tính của Niết bàn là Thường – Lạc – Ngã – Tịnh.

Nếu chúng ta cố gắng học hỏi, cho ra lẽ, sẽ nhận ra Phật tánh thanh tịnh, tức được trở về nguồn cội của chính mình, không còn bị đi trong 6 đường sinh tử nữa, cũng có nghĩa là ra khỏi tam giới, hay nói chính xác là sáu nẻo luân hồi mình không còn bị nó lôi cuốn nữa. 

( Sách: Tu Theo Pháp Môn Nào Của Đạo Phật Dễ Giác Ngộ – tác giả Nguyễn Nhân)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *