Thiền Sư Thường Chiếu Dạy Kệ Tu Thiền Tông

16 câu kệ của Thiền sư Thường Chiếu dạy về giác ngộ và giải thoát dành cho chạy người tu theo pháp môn Thiền Tông

Phật, phải hiểu rõ là gì

Tánh Phật gồm có những chi phải tường?

Giác ngộ là rõ hết đường

Giải thoát, là phải biết đường thoát thân.

Tạo ra phước đức vào trần

Công Đức mình tạo đưa lần về quê

Tu dùng vật lý là mê

Không dùng vật lý một bề thảnh thơi.

Pháp Phật đang dạy khắp nơi

Tổ chức kiếm bạc để đời ung dung

Thiền tông Phật dạy chỉ dùng

Là dùng một chữ, ung dung trọn đời

Thiền tông Phật bảo mình “Thôi”

Thôi tìm, thôi kiếm trọn đời an vui

Thiền tông phải bỏ cái “Tôi”

Tự nhiên Phật tánh hiện rồi với ta.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *