Theo Đạo Phật người chết phải cầu sao cho đúng?

Giác ngộ về cầu xin

Giác ngộ về cầu xin

Theo lời Đức Phật dạy: người tu theo đạo Phật chân chính, không cầu bất cứ thứ gì, mà phải hiểu căn bản như sau:

Nghiệp lành hay dữ của ai thì người đó thọ nhận, không ai xen vào nghiệp riêng tư của người khác được, kể cả Đức Phật.

Vì sao vậy?

Về nhân quả nơi thế giới này, là do sự ham muốn của chính mình tự tạo ra, như:

1- Muốn làm con của thượng đế:
Thì phải làm 3 việc:

Phải làm Phước Thiện thật nhiều, để tạo ra nghiệp “Phước Đức”.

Ngày nào cũng cầu xin và lạy lục Thượng Đế, để tạo ra nghiệp “Vãng Sanh”.

Các vị đại diện thượng đế bảo gì cũng phải làm, để tạo “lực hút” đến cõi trời Thượng Đế.

2- Muốn làm con Đức Phật A Di Đà:
Thì phải làm 3 việc:

Phải làm phước thiện thật nhiều, để tạo nghiệp “ Phước Đức”.

Ngày nào cũng cầu xin và lạy lục Đức Phật A Di Đà để tạo nghiệp “Vãng Sanh.

Các vị đại diện Đức Phật A Di Đà bảo gì cũng phải làm để tạo “lực hút” đến nước tỉnh Độ.

Nói tóm lại, loài người ham muốn gì, thì phải tạo nghiệp đó.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *