Thanh Tịnh Thiền Tu Như Thế Nào Với Người Buôn Bán

Ông Ưu bà tắc Triền Phương Thanh từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay, kính trình Đức Phật như sau:

Kính bạch Đức Thế Tôn, những lời dạy của Đức Thế Tôn con đã nắm rõ. Hằng ngày, con sống bằng nghề buôn bán, con tu theo pháp môn Thanh Tịnh Thiền, vậy con phải tu làm sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy con, xin cám ơn Đức Thế Tôn?

Đức Phật dạy:

Này ông Triền Phương Thanh: Ông hành nghề buôn bán, mà tu Thanh Tịnh Thiền thì việc làm hằng ngày phải như sau:

Cứ lo việc buôn bán của mình.

Tâm ông lúc nào cũng thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri.

Ông hãy lấy câu đừng chấp ngã làm kim chỉ Nam, như:

Việc người khác ông đừng xen vào.

Đừng cho pháp môn mình tu là cao hơn hết.

Không rủ người khác tu theo pháp môn Thanh tịnh thiền này.

Vì sao vậy?

Vì mỗi người sinh ra nơi Thế giới này đều có Tổng nghiệp riêng của họ. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi, thì ông nói cho người hỏi nghe, nhưng ông phải dè dặt. nếu họ thích, tìm cách giúp họ, còn họ có ý gì khác, thì thôi. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *