Thanh Tịnh Thiền Là Pháp Môn Dễ Tu Mà Sao Không Ai Biết

Ông cư sỹ Phùng Quang Trấn

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Pháp môn Thanh Tịnh thiền đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật lại nhờ ông Duy Ma Cật giải thích:

Ông Duy Ma Cật nói: Vì chúng sanh đã ở trong tam giới này quá lâu, bị sức hút Nhân quả vật lý Âm Dương bám vào quá cứng, khó vượt qua được. Vì chỗ nhiễm quá lâu và quá cứng nên mọi người nghe Đức Thế Tôn dạy pháp môn Thanh Tịnh thiền này bỏ đi gần hết, còn ở lại nghe cho Đức Thế Tôn bị ma ám nên phản bác ngay.

Vì sao những người này nói như vậy?

Vì trong mỗi người ấy, bị vật chất nơi thế giới này bao phủ quá dày, nghe Đức Thế Tôn dạy pháp môn này không được dụng công và phải vô trụ với vật chất nên họ chịu không nổi. Vì chỗ trái với hiểu biết, họ cho Như Lai bị ma ám. Vì quá khó này, Đức Thế Tôn có dạy ông Ma Ha Ca Diếp, người dẫn mạch nguồn Thanh Tịnh không được nói chỗ đông người, phải lựa người muốn giải thoát mới dạy.

Ông cư sỹ Phùng Quang Trấn nghe ông Duy Ma Cật giải thích rõ ràng, hết sức vui mừng, cảm ơn lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *