Thanh Tịnh – Tập Như Thế Nào Để Được Thanh Tịnh?

Thanh tịnh mà tập cho nó thanh tịnh, cái thanh tịnh mà tập được đó. Đức Phật bảo quăng sông cho rồi. Vì sao Như Lai nói như vậy? Vì cái Thanh Tịnh nó là tự nhiên. Người tu theo Thiền Tông phải hiểu 2 phần:

1- Nhận ra được Tánh Phật, sống với Tánh Phật là tự nhiên thanh tịnh.

2- Sống với Tánh Người là phải suy nghĩ lăng săng, Không thanh tịnh được.

Phần này, các vị tu theo Pháp Môn Tiểu Thừa, họ không biết chỗ cao sâu này, nên họ sử dụng Thân và Tâm duyên hợp, dụng công tu 37 Pháp: Quán, Tưởng, Sát, Dẹp, Diệt, Hợp, Cầu mong,…vv. Đức Phật bảo: sử dụng Thân và Tâm duyên hợp tu để thành Phật; các ông lấy cát mà nấu để thành cơm vậy!

Vì nhiều vị không biết, nên đứng trước đại chúng huênh hoang nói rằng:

– Nhập thất tu ba tháng sẽ lòi ra Phật tánh!

– Ngồi thiền liêm mật sẽ lòi ra Phật tánh!

– Lạy quên thân mạng sẽ lòi ra Phật tánh!

Đức Phật nói: các ông đừng lừa người mà phải bị làm :Hoa Báo” đó!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *