Thanh Tịnh – Rỗng Lặng – Hằng Tri Có Công Dụng Gì

Ông Ananda từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay trình thưa hỏi như sau:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ công dụng 3 phần: Thanh Tịnh -Rỗng lặng – Hằng tri, để chúng con thông suốt, ghi lại cho hậu thế, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Đây là ba phần then chốt của pháp môn Thanh Tịnh thiền.

Thanh Tịnh: Người sống nơi thế giới vật lý Âm Dương bị luân hồi là bởi nguyên do như sau:

Thế giới này tồn tại được là nhờ dòng quét của điện từ Âm Dương liên tục quét, để cho con người, cũng như động, thực vật có sự sống.

Tổng hợp trong vỏ bọc tánh Người có:

16 thứ của tánh Người, gọi chung là TA, vì cho cái Ta này là thật nên sinh ra Ngã chấp, tức chấp có Ta.

Tổng việc suy nghĩ và hành động của con người gọi là NGHIỆP.

Con người bị luân hồi là do hai phần nói trên. Vì vậy, pháp môn Thanh Tịnh thiền này, Như Lai dạy các ông trước tiên là Thanh Tịnh.

Để chi vậy?

Để cho cái Ngã chấp Ta nó ở yên trong vỏ bọc tánh Người.

Để cho khối Tổng Nghiệp ở yên trong vỏ bọc tánh Người.

Để cho vỏ bọc tánh Người không nhô ra những thứ chông gai.

Những thứ chông gai này là cái Tưởng và suy nghĩ của các ông đó. Các ông ở đây mà suy nghĩ nơi nào đó, tức nhô ra những chông gai suy nghĩ nên điện từ Âm Dương đang liên tục quét vỏ bọc tánh Người của các ông. Dòng điện từ này nó quét cái suy nghĩ của các ông đang suy nghĩ đến nơi mà ông suy nghĩ, tức là luân hồi đó.

Vì vậy, Thanh Tịnh là bước đầu để cho tánh Người và cảnh vật không đến với nhau.

Đây là bước đầu của giải thoát.

Rỗng lặng: Các ông không suy nghĩ nên Tánh và Thân của các ông ở vào trong trạng thái không bị điện từ Âm Dương hút .Vì vậy, Tánh và Thân của các ông như không có trọng lượng. Vị nào tập được rỗng lặng thì nghe Tánh và Thân rất nhẹ nhàng. Nhờ cái nhẹ nhàng này mà dòng quét của điện từ Âm Dương nó không quét được nên các ông tự trôi vào Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi.

Hằng tri: Các ông tu pháp môn Thanh Tịnh thiền này, lúc nào cũng hằng tri hai phần nói trên. Để chi vậy?

Để biết mình đang ở đâu trong Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi. Nếu tu Thanh Tịnh thiền mà không biết ba căn bản này thì không giải thoát được.

Vì vậy, Như Lai có dạy: Tu theo đạo của Như Lai mà không biết ba phần này thì tu hành vô ích.

Ông Ananda hết sức cảm ơn Đức Phật, đảnh lễ rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *