Thần thánh có chi phối hành động của con người không

Thầy Thích Chân Quang nói:

“Con người có trách nhiệm tạo nên điều tốt đẹp cho thế giới này, thần thánh sẽ hỗ trợ, sau khi con người đã bày tỏ được thiện chí.” Xin hỏi Nhân dân:

– Ý 1: Thầy này giảng như vậy, có đúng không?

– Ý 2: Thần thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có, thì bằng cách nào?

* Nhóm Nhân dân làm chủ trả lời:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

+ Ý 2: Thần thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có, thì bằng cách nào?

– Thần đối với con người có 2 nhiệm vụ:

– Một là, giúp con người có ý chí kiên cường không khiếp nhược. V.v…

– Hai là, thực thi Nhân quả với con người, cho đi 6 nẻo Luân hồi hay trở về Phật Giới.

– Thánh đối với con người cũng có 2 nhiệm vụ:

– Một là, giúp con người, sống đúng tư cách của con người.

– Hai là, giúp con người né tránh Nhân quả ở Trái Đất này.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *