Làm sao nhận ra tánh Thanh tịnh của chính mình

Kỹ sư Bùi Trong Khánh, sanh năm 1950, tại Bạc Liêu, cư ngu tại Tp. Thượng Hải, Trung Quốc, hỏi: 

Câu 1: Làm sao nhận ra tánh Thanh tịnh của chính mình?

Trưởng ban trả lời:

Người tu theo đạo Phật phải hiểu Phật và Tánh như sau, thì mới biết Tánh là gì mới nhận Tánh được:

Phật là trùm khắp.

Tánh: Trong Tánh có cái Ý, Ý này có 4 cái hằng: Thấy, Nghe, Pháp và Biết, nhưng tất cả đều là thanh tịnh. Cái Tánh này nhờ điện từ Quang làm sự sống cho Tánh, nên Tánh mới: Thấy, Nghe, Nói và Biết đưa đi xa hay thu gần lại được.

Trên đây là 6 thứ trong Tánh, gọi là Tánh chân thật cũng gọi là chân Tánh. Vì Tánh nó có đầy khắp theo Phật, nên Đức Phật gọi chung là “Phật Tánh”.

Còn cái học thức, suy nghĩ, chúng ta dùng là những thứ đối đãi trong Vật lý Trần gian này, nên gọi là Vọng tánh; cái Vọng tánh này là sinh diệt, luân chuyền của Thế giới này, nên không thể nào dừng được. Tôi phân tích như vậy, nếu ông khéo sẽ nhận ra Tánh chân thật của chính ông.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *