Tánh Người Và Nhiệm Vụ Của Tánh Người

Ông cư sỹ Liên Quốc Trì

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay hỏi Đức Phật 2 câu:

Kính xin Đức Thế Tôn dạy con, nhiệm vụ Tánh người như thế nào?

Sau khi con người rời xác thân tứ đại, thời gian luân hồi đi các nơi là bao lâu, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Vỏ bọc Tánh của con người có 2 nhiệm vụ:

  • Tiếp nhận vỏ bọc tánh Phật vào thế giới nhân quả luân hồi trong một tam giới.
  • Tiếp nhận vỏ bọc các Tánh từ các loài trong tam giới trở lại làm người để luân hồi đi nơi khác.

Sau khi khối Nghiệp rời xác thân con người đi trong lục đạo luân hồi, gọi là “Trung Ấm Thân”.

Vì sao gọi như vậy?

Vì nó mang khối Nghiệp đi hưởng phúc hoặc trả quả xấu, tức nó là “khối trung chuyển mà có sự sống” nên gọi là “Trung Ấm Thân”.

Cái Trung Ấm Thân này tùy việc làm của khối nghiệp nó mang nên không nói thời gian cố định được.

Nếu Trung Ấm Thân chứa nghiệp phước thiện, nghiệp dụng công ngồi thiền, mong vãng sanh đến cõi Trời Vô Sắc sinh sống. Khi Trung Ấm Thân vừa rời thân tứ đại, tức khắc nó được điện từ Âm Dương không màu sắc hút thẳng vào cõi Trời Vô Sắc.

Nếu Trung Ấm Thân chứa nghiệp phước thiện, thích đến cõi vui tươi, có màu sắc rực rỡ. Khi Trung Ấm Thân vừa rời thân tứ đại, tức khắc được làn sóng điện từ Âm Dương có 12 màu sắc rực rỡ hút thẳng vào cõi Trời Hữu Sắc.

Nếu Trung Ấm Thân chứa nghiệp phước thiện, thích đến cõi vui tươi, có màu sắc rực rỡ mà Thanh Tịnh. Khi Trung Ấm Thân vừa rời thân tứ đại, tức khắc được hút thẳng vào cõi Tịnh Độ.

Nếu Trung Ấm Thân chứa nghiệp phước thiện, thích làm con của Chúa trời nào đó. Khi Trung Ấm Thân rời thân tứ đại, tức khắc được hút thẳng vào cõi Trời Dục Giới.

Trên đây, 4 đường hưởng nghiệp phước dương ở các cõi trời.

Nghiệp luân chuyển nơi trái đất có 6 đường:

1.Người tu mật chú tông, dụng công tu để có thần thông, phép màu. Khi Trung Ấm Thân rời thân tứ đại, có 2 trường hợp vãng sanh vào cõi Thần.

  • Liền vãnh sanh vào cõi Thần
  • Ở lại với gia đình từ 1 đến 12 ngày rồi mới vãnh sanh vào cõi Thần

2. Người không tu có 2 trường hợp:

  • Quanh quẩn với con cháu từ 3 đến 21 ngày rồi gia nhập cõi Cô Hồn.
  • Quanh quẩn với con cháu đến 49 ngày rồi gia nhập cõi Cô Hồn.

3. Người tu có 2 trường hợp

  • Người lợi dụng hình thức tu để lừa gạt người khác, phải ở quanh quẩn với người đó để trả nợ
  • Người không biết giác ngộ, giải thoát là gì mà nói mình biết để dụ nhiều người đến nghe để có danh và tiền. Người này phải làm Hoa Báo, trả cho hết nợ mới được trả lại làm người.

Người mang nghiệp sát sanh, sát hại loài nào đầu thai vào loài đó trả nợ.

Người mang trọng tội. Trung Ấm Thân vừa thoát ra thân tứ đại, liền bị hút vào Địa Ngục

Ông cư sỹ Liên Quốc Trì nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *