Tâm Thanh Tịnh Như Thế Nào Để Phật Tánh Xuất Hiện

Các vị Thiền sư dạy cách tu thiền Thanh tịnh:

Khi người tu thực hiện thực hành tâm tự nhiên thanh tịnh mà hằng tri rồi, tức không còn bị các vọng tưởng lao xao trong tâm thức của người tu nữa; tâm vọng tưởng không còn, tức thì Phật tánh của người đó sẽ hiện ra, cho nên các Ngài nói: “Tâm thanh tịnh thì Phật sanh”, còn bên Tịnh độ các Ngài dạy: “Tâm tịnh thì độ tịnh. Có nghĩa là khi tâm người tu thanh tịnh rồi, tức khắc tâm mình là tịnh độ đó.

Tâm người tu mà khởi vọng lên thì tâm thanh tịnh không còn, cũng gọi là Phật tánh bị mất đi, nên các Ngài nói: “Tâm vọng khởi lên thì Phật liền bị diệt”.

Ví dụ cụ thể về Vật lý: Ly nước bị đục là vì lúc nào chúng ta cũng làm cho nó xao động, nếu chúng ta không làm cho nó động, nước trong ly sẽ dần dần trong sáng lại ngay.

( Sách “Khai Thị Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *