Tam Minh – Lục Thông – Ngũ Nhãn Mà Đức Phật Tu Được Là Gì?

Tam minh là ba cái sáng suốt như: Thiên nhãn minh, Túc mạng minh, Lậu tận minh.

Giải thích:

1/ Thiên nhãn minh: là nhìn thấy rõ ràng trong một tam giới có 45 hành tinh và có Hằng hà sa số hành tinh “vật tư”, tức không có sự sống ở trong hành tinh đó.

2/ Túc mạng minh: thấy đầy đủ dù là nhỏ như vi trần hiện nay gọi là nguyên tử hay điện tử, còn lớn nhất là có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại, 11 hành tinh cõi trời Dục Giới, 11 hành tinh cõi trời Hữu Sắc, 6 hành tinh Tịnh Độ và 11 hành tinh cõi trời Vô Sắc.

3/ Lậu tận minh: biết rõ ràng sự sống và luân hồi từng cá thể một dù là một vi trần hoặc các loài động vật hay thực vật. Biết thật rõ ràng sinh ra và diệt đi từng loài một trong một tam giới này.

Lục thông là 6 cái thông suốt: Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Ý, Thân.

1/ Mắt: Nhìn không bị ngăn cách.

2/ Tai: Nghe thông suốt.

3/ Mũi: Ngửi mùi, rõ thông được mùi thơm hay hôi đến chỗ tột cùng.

4/ Miệng: Miệng lưỡi nếm được mùi vị Tuyệt Diệu.

5/ Ý: Hiểu biết tận cùng chân thật nơi thế giới này.

6/ Thân: Xúc chạm biết được tận cùng: Trơn, nhám, cứng, mềm,….

Ngũ nhãn của Đức Phật gồm:

1/ Phật Nhãn: Thấy và biết từ vật nhỏ nhất như vi trùng còn lớn nhất là khắp trong Càn Khôn vũ trụ.

2/ Huệ Nhãn: Thấy và biết được tất cả các loài dù hữu hình hay vô hình.

3/ Pháp Nhãn: Thấy và biết được luân hồi sinh diệt, thời gian sinh tồn của vạn vật và muôn loài .v.v. ở địa cầu này hay một tam giới này hoặc Hằng hà sa số tam giới khác cũng như khắp trong Càn khôn vũ trụ.

4/ Thiên Nhãn: Thấy và biết rõ ràng 33 cõi trời và 6 nước Tịnh Độ trong một tam giới.

5/ Nhục Nhãn: Tức mắt duyên hợp bằng tứ đại của con người mà ai ai cũng có.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *