Tâm là gì – Tâm yên là sao?

Thầy Thích Chân Quang giảng:

“Cái gì chưa biết, con người phải tìm hiểu cho biết rồi tâm mới yên, đó là đặc tính của con người. Đây là sự khác nhau giữa con người và con thú.”

Xin hỏi Nhân dân:
– Ý 1: Tâm là gì? Tâm yên là sao?

– Ý 2: Đặc tính của con người là bao gồm những gì?

– Ý 3: Người và thú khác nhau chỗ nào?

* Nhóm Nhân dân làm chủ Quốc gia trả lời: 

+ Ý 1: Tâm là Tim của con Người. Tâm là nói theo tiếng Trung Quốc.

– Tâm yên, là Tâm ngừng không co bóp vào và giản nở ra nữa, gọi là Tâm yên.

+ Ý 2: Đặc tính của con người gồm có những thứ như sau:

– Một là thân Tứ Đại: Đất – Nước – Không khí – Hơi nóng và Điện từ Âm Dương.

– Hai là sự sống Con Người gồm có:

1. Tánh Phật điều khiển thân và tánh Người.

2. Thân Người Tứ Đại là vô tri.

3. Tánh Người là do Điện từ Âm Dương cuốn hút thân Tứ Đại con Người phát ra 16 thứ tánh, gồm: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thuỳ, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến.

+ Ý 3: Người và thú khác nhau ở chỗ là nghiệp.

– Ở Trái Đất hay ở trên các cõi Trời, dù sống ở đâu, cũng mang nghiệp cả, như:

1. Ở trên Trời: Thì mang nghiệp Trời, nên phải mang thân và tánh Trời.

– Để hưởng nghiệp Phước đức Dương ở trên Trời, là hưởng vui sướng ở trên Trời.

2. Ở loài Người: Thì mang nghiệp làm Người, nên phải mang thân Người.

– Để hưởng nghiệp mang thân Người, theo 16 thứ tánh của con Người.

3. Ở loài Súc sinh: Thì mang nghiệp làm loài Súc sinh, hưởng nghiệp của loài Súc sinh

4. Ở loài Ngạ Quỷ: Thì mang nghiệp làm loài Ngạ Quỷ, hưởng nghiệp của loài Ngạ Quỷ.

V.v…

– Nói tóm lại, ở Trái Đất hay Tam giới, nơi nào sống trong bằng Điện từ Âm Dương, thì phải mang nghiệp của Điện từ Âm Dương hết.

– Muốn không bị nghiệp do Điện từ Âm Dương chi phối, thì phải thoát ra ngoài quy luật cuốn hút của Điện từ Âm Dương, thì mới không bị nghiệp cuốn hút của Điện từ Âm Dương được .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *