TAM GIỚI LÀ GÌ?

Càn khôn vũ trụ là nói không gian không biên giới, trong đó có sự sống chia ra làm 2 nơi rõ rệt là Phật Giới và Tam Giới. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu Tam Giới là gì?

Trong một Tam Giới có 1 Trung tâm và 4 Vùng:

Trung Tâm: Gọi là Trung tâm sưởi ấm: Do 1 hành tinh lửa làm Trung tâm, mà loài người gọi là “ Mặt trời”. Mặt trời này, là trung tâm, là nơi sưởi ấm cho 4 vùng như dưới đây:

Vùng 1: Có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại, gọi là Địa cầu.

Vùng 2: Có 10 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm Dương có 5 màu sắc thật đậm, gọi là cõi Trời Dục giới.

Có 1 hành tinh cũng cấu tạo bằng 5 màu sác điện từ Âm Dương rất đậm, hành tinh này gọi là cõi Trời Thượng Đế, hay Ngọc Hoàng.

Vì sao gọi như vậy?

Vì những vị Trời sống ở hành tinh này phân chia ra làm 4 giai cấp:
1- Giai cấp thống trị, gọi là giai cấp trong dòng tộc của Chúa Trời.
2- Giai cấp “ Phụ tá” Chúa Trời.
3- Giai cấp “ Đại diện” Chúa Trời.
4- Giai cấp “Con Chiên”

Vì cõi Trời này có 4 giai cấp như vậy, nên những vị Trời sống ở cõi Trời Thượng Đế này, có lập ra 12 ban “Thánh”, mỗi vị Thánh phụ trách 1 ban, để điều hành ban mình. Trong 12 ban Thánh này, có 2 ban đặc biệt:
1- Ban phụ trách “Kỷ luật” của cõi Trời này.
2- Ban phụ trách “An ninh” của cõi Trời này.

Hai ban này thi hành rất nghiêm nhiệm vụ của mình. Vì vậy, tất cả những vị Trời sống ở hành tinh này phải nghiêm chỉnh chấp hành theo luật ở cõi Trời này.

Vùng 3/1: Có 11 hành tinh gọi là cõi Trời Hữu Sắc.

Vùng 3/2: Có 6 hành tinh gọi là Lục quốc Tịnh Độ.

Vùng 4: Có 11 hành tinh gọi là cõi Trời Vô Sắc.

Tất cả các vùng này được chia làm 3 giới là: Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới nên gọi là TAM GIỚI!

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *