Tại sao Thanh tịnh thiền có sức công phá các pháp môn trước

Thầy Thích Quảng Chánh, sanh 1936, cư ngụ tại Thừa Thiên Huế, hỏi:

Tất cả các pháp môn tu là của Đức Phật dạy, sao pháp môn Thanh tịnh thiền có sức “công phá” tất cả các pháp môn trước, xin Thầy vì chúng tôi và nhiều người có mặt tại đây biết, xin cảm ơn:

Trưởng ban chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Người tu theo đạo Phật, phải hiểu căn bản và tường tận như dưới đây thì mới hiểu trọn vẹn các pháp môn tu của Đức Phật dạy được:

Thứ nhất: Mười lăm năm đầu, Đức Phật dạy các pháp môn tu thiền Quán, Tưởng, gọi là pháp môn tu Nguyên thủy hay Tiểu thừa. Các pháp Quán, Tưởng này, Đức Phật sử dụng Tâm Vọng tưởng của Tánh người để Quán và Tưởng hình thể của vật chất từ nhỏ ra lớn. Khi thành công, là thành công trong ảo tưởng. Khi người tu không dụng công nữa thì cái ảo bóng đó liền mất.

Thứ hai: Mười lăm năm kế tiếp, Đức Phật sử dụng Tâm duyên hợp của Vật lý dạy Lý luận những hiện tượng nơi Thế giới Vật lý này. Dù có lý luận hay đến đâu, cũng là lý luận mà thôi. Chứ không thể nào cảm nhận được Tánh chân thật của Phật tánh được.

Thứ ba: Mười lăm năm kế tiếp nữa, Đức Phật dạy pháp môn “Nghi, Tìm”, tức tìm ra hữu dụng của vật chất.

Để chi vậy?

Để đi khoe với người xung quanh. Không dính dáng gì đến giải thoát cả.

Thứ tư: Bốn năm sau cùng, Như Lai không sử dụng Tánh người, mà Ngài dạy các vị Tỳ kheo và các vị Ưu bà tắc và Ưu bà di một câu:

-Kiến Tánh thành Phật!

Chỉ có 4 chữ như vậy, nhưng cực kỳ khó khăn!

Vì sao vậy?

Vì con người ai cũng sống bằng Tánh người; Tánh người thì đủ thứ chuyện trong đó, nên họ sử dụng Tánh người để tìm vật chất nhiều về cho họ. Do đó, 1 ngàn người tu theo đạo Phật họ tìm 2 thứ:

  • Một là danh.
  • Hai là tiền.

Còn giải thoát họ không cần.

Thầy Thích Quảng Chánh nói với Trưởng ban:

Hiện giờ khác gì ngày xưa đâu! Thầy hết sức thỏa mãn và cảm ơn.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *