Tại Sao Nhà Ngoại Cảm Tìm Mộ Chỉ Được 60 Phần Trăm

Theo Phật giáo, phân chi trong càn khôn vũ trụ này như sau:

Trong vũ trụ có Hằng Hà sa số Tam thiên Đại thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới có 1.000 Thái dương hệ. Trong một Thái dương hệ có sáu cõi là: Trời, A Tu La, Người, Ngạ Quỉ, Súc Sinh và Địa Ngục. Cũng như ở địa cầu của chúng ta có rất nhiều quốc gia, trong mỗi quốc gia có rất nhiều sắc tộc…

Người không tu theo pháp môn vượt ngoài Tam giới của đạo Phật, khi mất thân này họ chỉ ở 5 cõi thấp:
1- Cõi A tu la
2- Cõi Người
3- Cõi Ngạ quỉ
4- Cõi Súc sinh
5- Cõi Địa ngục

Riêng người muốn vãng sanh về cõi Trời, họ phải tu phước thật lớn hay ít ra họ phải chứng được Sơ thiền (Ly sanh hỷ lạc) mới đến sống ở cõi Trời được.

Bình thường, chúng ta thấy được hai loài là Người và Súc sinh. Riêng người có ngoại cảm, họ thấy thêm được cõi thứ 3 nữa, còn các cõi kia, họ không thể thấy được, trừ khi họ chứng được Sơ thiền.

Vì vậy, con người mất đi, các nhà ngoại cảm chỉ tìm được 60% là phải. Còn 40% họ đi các cõi khác nên không tìm được.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *