Tại Sao Cùng Chung Một Đạo Mà Lại Tranh Giành Với Nhau?

Ông Thân Thệ Chí Phương thưa hỏi Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Sao cùng chung một giáo chủ mà lại tranh giành nhau như vậy?

Đức Phật dạy:

Nơi thế giới vật lý này hình thành bởi lực hút Âm Dương. Do đó, loài người và động vật đang sinh sống phải tranh giành với nhau. Các ông nhìn thấy các loài lớn như voi, cọp, trâu bò tranh giành quyền lợi thì cũng hay cắn nhau, thậm chí loài nhỏ như cua, dế, kiến cũng giao chiến với nhau. Vì sức hút của vật lý Âm Dương nên loài người cũng không nằm ngoài quy luật. Vì vậy, các ông thấy nước này đánh chiếm nước kia, bộ tộc này đánh bộ tộc kia, gia đình này thù hằn gia đình kia, người này ganh ghét người kia là vậy.

Ông Thân Thệ Chí Phương tiếp tục hỏi thưa:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Vậy, đạo của Như Lai dạy có sử dụng vật lý nơi thế gian này không?

Đức Phật cười và trả lời:

Đầu tiên, Như Lai thuyết đạo để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu, Như Lai sử dụng Phật tánh Thanh Tịnh dạy.

Khi Như Lai dạy các pháp môn Tiểu, Trung, Đại thừa, cũng như 2 pháp môn niệm Phật, niệm Chú, có lúc Như Lai dùng tánh Phật dạy, có lúc Như Lai dùng tánh Người duyên hợp của vật lý trần gian để dạy.

Vì sao Như Lai sử dụng hai thứ Tánh như vậy?

Vì trong hội chúng của Như Lai có rất nhiều tầng lớp người. Vì vậy, Như Lai phải sử dụng cả hai Tánh trên để có lợi cho cả hai.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *