Tagged: vô minh

0

Cách Ấm Vô Minh

Bà Lam Thị Phương Vũ lại thưa hỏi tiếp Đức Phật: Kính xin Đức Thế Tôn dạy con: “cách ấm vô minh là sao”? Đức Phật dạy: Cách ấm là ở trong thai mẹ....