Tagged: Thiền Tông

0

Cấu Trúc Càn Khôn Vũ Trụ

Càn khôn vũ trụ lớn mức nào? số lượng một tam giới là bao nhiêu? Trong Càn khôn vũ trụ nhỏ nhất là một Tam giới. Trong một Tam giới có 45 hành tinh...

0

TAM GIỚI LÀ GÌ?

Càn khôn vũ trụ là nói không gian không biên giới, trong đó có sự sống chia ra làm 2 nơi rõ rệt là Phật Giới và Tam Giới. Trong bài viết này, chúng...

0

PHẬT GIỚI LÀ GÌ?

Càn khôn Vũ trụ là nói không gian không biên giới, trong đó có sự sống chia ra làm 2 nơi rõ rệt là Phật Giới và Tam Giới. Phật Giới hay còn gọi...