Tagged: Phật tánh

0

Phật tánh và Vọng tánh

Ông Quách Thiên Cường, sanh 1937, tại Hưng Yên, cư ngụ tai Tp. Heddal Stavkirke, Na uy, hỏi: Xin Thầy giải đáp 4 câu: 1- Phật tánh phải hiểu như thế nào? 2- Vọng...

0

PHẬT TÁNH

Bà Lam Thị Phương Vũ thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho con căn bản về Phật tánh, để khi có ai hỏi con nói...