Tagged: Phật Pháp

0

Thất Bảo là gì?

Người tu theo Thiền Tông phải hiểu căn bản như sau thì mới biết “thất bảo” được: Bảo thứ nhất: Đất, là nói tất cả chất cứng trong người. Bảo thứ hai: Nước, nói...

0

Ý Nghĩa 3 Mặt Trăng Trong Phật Pháp

Người tu mà dụng công để đạt được đạo. Người đó không hiểu sâu mầu và tột cùng của Phật tánh của mỗi người. Phật tánh luôn ở sẵn trong mỗi chúng ta. Nếu...

Sách Trắng Thiền tông 0

Sách Trắng Thiền tông

MỤC LỤC 01. Bài kệ 12 câu của Đức Phật dạy 02. Phật Giới 03. Tam Giới 04. Giải thích Cõi Trời Vô Sắc 05. Giải thích Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ...