Tagged: Đạo Cúng

0

7 Đạo chính trên trái đất

Ở trên Trái Đất này cơ bản chỉ có 7 Đạo chánh, gồm: * MỘT LÀ ĐẠO PHẬT: – Người tu theo đạo Phật, mà thành Phật rồi, thì phải hành nghề rất cao...