Sắc Tức Thị Không – Không Tức Thị Sắc

Sắc Tức Thị Không Không Tức Thị Sắc là câu nói được dùng nhiều trong đạo Phật.
Quý vị cùng tham khảo cách giải thích về sắc tức thị không , không tức thị sắc của trưởng ban quản trị thiền tông Tân Diệu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *