Phật tánh và Vọng tánh

Ông Quách Thiên Cường, sanh 1937, tại Hưng Yên, cư ngụ tai Tp. Heddal Stavkirke, Na uy, hỏi:

Xin Thầy giải đáp 4 câu:

1- Phật tánh phải hiểu như thế nào?

2- Vọng tánh là Tánh như thế nào?

3- Tại sao tu theo đạo Phật, đến chỗ chân thật không giảng được?

4- Người tu theo Thiền tông, tại sao không được dụng công?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Câu 1: Phật Tánh như sau:

Phật là trùm khắp, thanh tịnh.

Tánh là vỏ bọc bằng điện từ Quang bao bọc 5 thứ:
1- Ý. 2-Thấy. 3- Nghe. 4- Pháp (tức nói). 5- Biết.

Hai thứ này Đức Phật gọi chung là “Phật Tánh”. Năm thứ nói trên ở trong thanh tịnh gọi là Tánh Phật thanh tịnh

Câu 2: Vọng Tánh là cái suy nghĩ và tưởng tượng của mỗi con người. Chính vì cái tưởng tượng này mà nó dẫn con người đi trong Lục đạo luân hồi!

Câu 3: Khi người tu theo Thiền tông mà cảm nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính mình, tự mình biết, chứ không diễn tả được.

Vì vậy, Đức Phật có nói:

Trong suốt 49 năm Ta chưa hề nói ra 1 lời nào, là Như Lai nói chỗ này vậy.

Câu 4: Dụng công tu hành là có thành tựu, có thành tựu là phải luân hồi sinh tử; vì vậy người tu theo thiền tông không được dụng công thì mới mong giải thoát được. 

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *