Phật Tánh là gì

Giác ngộ Phật Tánh là gì

Chữ Phật là chùm khắp mênh mông

Tánh là cái Ý có 4 thứ như:
1-Biết
2-Thấy
3-Nghe
4-Pháp (tiếng)

Điện Từ Quang, là loại điện từ làm cái vỏ bọc để bao bọc 4 thứ của Ý. Cũng chính Điện Từ Quang này làm sự sống cho cái Ý.

Cái Ý nó có đầy khắp trong Bể tánh thanh tịnh, nên Đức Phật gọi là “Tánh”; cái Tánh này có đầy khắp trong Phật, nên Đức Phật gọi chung là “Phật Tánh”.

Cái Phật Tánh này được gọi các danh từ như sau:
1- Bản lai diện mục
2- Chân như
3- Tự tánh

(Sách: Những Câu Hỏi Về Thiền Tông tập 1 – tác giả Nguyễn Nhân)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *