PHẬT TÁNH

Thái tử Tất Đạt Đa giải thích Phật tánh như sau:

Phật: Trùm khắp, mênh mông, nếu đem so sánh có hình tướng theo Vật lý Trần gian này, thì Phật giống như là cái biển không có nước vậy.

Tánh: Cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ Quang, để bao bọc cái Ý lại. Trong cái Ý này có 4 thứ:

1- Thấy. 2- Nghe. 3-Pháp. 4- Biết.

Đây là sự sống của tánh Phật, của muôn loài nơi thế giới này, cũng như trong mỗi Tam giới và của chư Phật.

Ngoài 6 thứ nói trên, phải hiểu thật rõ như sau:

Một: Điện từ Quang, có công dụng:

1- Làm vỏ bọ bao cái Ý.

2- làm sự sống chư Phật

3- Đưa Thấy, Nghe, Nói và Biết đi xa và thu gần.

4- Làm sự sống cho muôn loài.

5- Định hình 1 Ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh cho 1 vị Phật ở.

6- Định hình 1 Kim Thân Phật.

Hai: Điện từ Âm Dương, có công dụng:

1- Làm vỏ bọc của Tánh người và muôn vật.

2- Duy trì và bảo quản từ vật nhỏ nhất là Điện tử, Nguyên tử, còn lớn lao hơn Hành tinh, lớn nữa là Tam giới, Tiểu thiên, Trung thiên, Đại thiên Thế giới và Càn khôn Vũ trụ.

~  Sách: ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *