PHẬT GIỚI LÀ GÌ?

Càn khôn Vũ trụ là nói không gian không biên giới, trong đó có sự sống chia ra làm 2 nơi rõ rệt là Phật Giới và Tam Giới.

Phật Giới hay còn gọi là Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh. Trong Phật Giới có căn bản 4 thứ:

1- Tánh Phật: Tánh Phật này, có Hằng hà sa số cá thể, không thể sử dụng con số tính của loài người nơi thế giới này mà tính ra hết được.

Trong mỗi Tánh Phật có cái Ý; cái Ý này nó hằng : Thấy – Nghe – Nói – Biết.

2- Nơi có Hằng hà so số những vị Phật sống. Con số quá nhiều như vậy, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là “ Thế giới Mười phương chư Phật”.

3- Có điện từ Quang trùm khắp; Điện từ Quang này có công dụng như sau:

Làm vỏ bọc cho mỗi Tánh Phật.

Định hình ra 1 ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh cho mỗi vị Phật.

Tạo ra 1 Kim Thân Phật.

Chuyên chở: Thấy – Nghe – Nói – Biết của cái Ý trong Tánh Phật đi xa và thu gần lại.

Làm sự sống cho mỗi Tánh Phật.

Tồn tại của Phật giới là nhờ điện từ Quang này.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *