Phật Dạy Giác Ngộ và Giải Thoát Với Bài kệ 26 Câu

Bài kệ 26 câu câu Phật dạy Giác ngộ và Giải Thoát.

Tánh Phật là tánh của ta

Sống với Tánh Phật được ra luân hồi

Tánh người là tánh lôi thôi

Đi tìm đi kiếm để rồi trầm Luân.

Như Lai dạy ông chỉ dừng

Các ông dừng được, luân hồi dừng theo

Thiền tông như lai truyền theo

Truyền theo bí mật, truyền theo dòng thiền.

Như Lai chính thức truyền Thiền

Ma Ha Ca Diếp là người đủ duyên

Dẫn thiền để truyền hậu lai

Dụng công ngồi hoài là bị trầm luân.

Vì vậy:

Muốn hết trầm luân chỉ dừng

Dừng được tất cả luân hồi dừng theo

Thiền thanh bí mật khó theo

Ai mà theo được, hiểm nghèo được qua.

Chính ta danh hiệu Thích Ca

Dạy người giải thoát để về nhà xưa

Các ông: sáng, tối, chiều trưa

Không cần quán, tưởng, không ưa Niết bàn.

Chỉ cần dẹp chuyện thế gian

Thế gian là chỗ, buộc ràng kéo ta

Ta là Đức Phật Thích Ca

Dạy tu” nhất tự” để ra luân hồi

” Nhất tự” là” tu” chữ “thôi”

Tuy là một chữ hết rồi trầm luân.

~ Sách “Những Câu Hỏi Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *