Pháp môn Tịnh Độ là còn đi trong Lục đạo luân hồi

Kiến trúc sư Mai Thế Trung, sanh 1941, tại Vĩnh Phúc, cư ngụ tại Tp. Nha Trang, hỏi một loạt 4 câu:

1- Như Thầy giải thích, người tu theo pháp môn Tịnh Độ là còn đi trong Lục đạo luân hồi. Như vậy, 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là không thật sao?

2- Xin Thầy giải thích các bước tu theo Thiền tông?

3- Thầy nói, người tu theo Thiên tông, có nhiều người cảm nhận được tánh Phật của họ, những người này có kệ xuất phát từ trong tánh Phật của họ lưu xuất ra, xin Trưởng ban cho biết cụ thể?

4- Trong 12 bộ kinh Đại thừa, chăng lẽ không có kinh nào áp dụng tu để được giải thoát sao?

Xin Trưởng ban trả lời, cảm ơn?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Câu 1: Tịnh Độ, Đức Phật giải thích như sau:

Tịnh là Thanh tịnh.

Độ là đưa qua Đưa qua đâu?

Đưa từ nơi ồn ào luân chuyển của Thế giới Nhân quả Vật lý loài Người sang Thế giới Thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà làm chủ. Thế giới của Ngài là còn sống trong luân hồi. Vì vậy, ai sống nơi Thế giới Tịnh Độ này thì phải biết 9 tầng bậc của Cửu phẩm liên hoa. Ở mỗi tầng bậc này có thời gian sống khác nhau. Khi hết tuổi thọ ở đây, phải trở lại Ioài Người sống tiếp!

Vì sao vậy?

Vì trong cõi Tịnh Độ còn nằm trong sức hút của điện từ Âm Dương nên không giải thoát được.

Còn về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, ghi trong các kinh, nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Kiến trúc sư phải tìm hiểu như dưới đây:

Ai nói ra 48 lời nguyện này?

Nếu nói Đức Phật Thích Ca nói ra thì Ngài bị lỗi là lời dạy của Ngài trước sau không đồng nhất?

Không đồng nhất chỗ nào?

Chúng tôi xin dẫn chứng chỗ không đồng nhất của Ngài như sau:

Ngài dạy người tu niệm Phật A Di Đà để được Đức Phật A Di Đà rước người niệm về nước của Ngài ở để hưởng sung suớng tột cùng! Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy như vậy phải không?

Còn trong Kim Cang Đức Phật lại dạy: “Nếu ai tu lấy Sắc cầu Ta, lấy Âm thanh cầu Ta, người ấy hành đạo Tà!” Chẳng lẽ, Đức Phật Thích Ca dạy người tu mong Đức Phật A Di Đà đến để rồi “giết” Ngài sao!?

Còn các vị Tổ sư Thiền tông và quí Thiền sư dạy còn “bạo” hơn: “Gặp Phật giết Phật! Gặp Ma giết Ma!”

Như vậy, tu theo pháp môn Tịnh Độ phải tu làm sao đây?

Câu 2: Các bước tu theo Thiền tông như sau:

1- Đầu tiên, người tu phải biết: Pháp môn Thiền tông này không dính với vật chất Trần gian này và không được dụng công tu.

2- Phải tìm hiểu Phật tánh là gì?

3- Hiểu tánh Người là sao?

4- Tu sao giải thoát?

5- Tu sao luận hồi?

Câu 3: Chúng tôi xác nhận, tất cả người tu theo Thiền tông, nếu họ kiên trì, thì họ chắc chắn nhận ra Phật tánh của họ, nếu cố gắng, giác ngộ là chuyện nhỏ, còn giải thoát chắc chắn trong tầm tay. Xin Kiên trúc sư đọc trong Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ Thiền sẽ nhìn thấy những người này.

Câu 4: Trong 12 bộ kinh Đại thừa, bộ kinh nào Đức Phật cũng có chỉ giải thoát, nhưng người tu hiện nay không ai chịu tìm hiểu, mà cứ đem kinh ra tụng cho Đức Phật nghe để tính công với Phật, nên không ai giải thoát được. Vì vậy, các bộ kinh Đại thừa không giúp ai giải thoát được là vậy.

Kiến trúc sư Mai Thế Trung, chắc lưỡi nói:

Hôm nay, chúng tôi đến đây mới hiểu được tuyệt đỉnh lời của Đức Phật dạy, xin cảm ơn Trưởng ban. Kiến Trúc sư vừa nói vừa rơi nước mắt!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *