PHÁP MÔN TIỂU THỪA CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU PHÁP QUÁN

Pháp môn thứ Nhất là Tiểu thừa, cũng gọi là Nguyên thủy hay Nam truyền. Có 37 pháp Quán và Tưởng, cũng như các kinh dạy:

1. Quán để tuệ tri bốn cái khổ của thân mình: Sanh, lão, bệnh, tử!

* Gọi là “Quán Tứ Diệu Đế”.

2. Quán để tuệ tri thân tứ đại của mình.

* Gọi là “Quán Tứ Niệm Xứ”.

3. Quán để tuệ tri thân mình không sạch.

* Gọi là “Quán Thân Bất Tịnh”.

4. Quán để tuệ tri thân mình duyên hợp do điện từ Âm Dương mới tồn tại, nếu điện từ Âm Dương không cuốn hút nữa là tan rã.

* Gọi là “Quán Thân Vô Thường”.

5. Quán để tuệ tri thân mình không có cái ta thật.

* Gọi là “Quán Vô Ngã”.

6. Quán để diệt tưởng tượng của tánh người mình.

* Gọi là “Quán Diệt Vọng Tưởng”.

7. Quán để không theo vọng tưởng.

* Gọi là “Quán Biết Vọng Không Theo”.

8. Quán để tưởng ít ra nhiều.

* Gọi là “Quán, Tưởng Một Ra Vô Lượng”.

9. Quán để tuệ tri 7 con đường chánh luân hồi và 01 con đường trở về Phật giới.

* Gọi là “Quán Bát Chánh Đạo”.

10. Quán và tưởng thương người khổ.

* Gọi là “Quán Từ Bi”.

11. Quán và tưởng nhìn thấy loài Cô Hồn.

* Gọi là “Quán Tha Tâm Thông”.

12. Quán và tưởng tai nghe được xa.

* Gọi là “Quán Nhĩ Căn Viên Thông”.

13. Quán và tưởng mắt nhìn được xa.

* Gọi là “Quán Nhãn Căn Viên Thông”.

14. Quán và tưởng thân hay tay mình sờ đồ vật biết: Mềm, trơn hay nhám.

* Gọi là “Quán Thân Viên Thông”.

15. Quán mũi ngửi mùi thật rõ ràng.

* Gọi là “Quán Thiệt Căn Viên Thông”.

16. Quán lấy tánh Phật, giết tánh Người của mình.

* Gọi là “Quán Minh Sát Tuệ”.

17. Quán và tưởng để diệt tánh tham thọ nhận của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Thọ”.

18. Quán và tưởng để diệt tánh thích tưởng của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Tưởng”.

19. Quán và tưởng để diệt tánh ham hành của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Hành”.

20. Quán và tưởng để diệt tánh thích thức của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Thức”.

21. Quán và tưởng để diệt tánh tham tài của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Tài”.

22. Quán và tưởng để diệt tánh tham sắc của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Sắc”.

23. Quán và tưởng để diệt tánh ham danh của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Danh”.

24. Quán và tưởng để diệt tánh tham thực của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Thực”.

25. Quán và tưởng để diệt tánh ham thùy của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Thùy”.

26. Quán và tưởng để diệt tánh tham của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Tham”.

27. Quán và tưởng để diệt tánh sân của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Sân”.

28. Quán và tưởng để diệt tánh si mê của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Si Mê”.

29. Quán và tưởng để diệt tánh ngã mạn của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Ngã Mạn”.

30. Quán và tưởng để diệt tánh nghi ngờ của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Nghi Ngờ”.

31. Quán để diệt tánh ác của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Ác”.

32. Quán và tưởng để diệt tánh kiến chấp của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Kiến Chấp”.

33. Quán và tưởng ép thân mình thanh tịnh.

* Gọi là “Quán Ép Thân Thanh Tịnh”.

34. Quán và tưởng ép tánh mình thanh tịnh.

* Gọi là “Quán Ép Tánh Thanh Tịnh”.

35. Quán và tưởng để diệt hết tánh người của mình phát ra.

* Gọi là “Quán Diệt Tánh”.

36. Quán và tưởng để diệt hết trần cảnh trong tánh người của mình.

* Gọi là “Quán Diệt Cảnh”.

37. Quán và tưởng để diệt hết những gì mà tánh người của mình phát ra.

* Gọi là “Quán Diệt Tận Định”.

Thành quả cao nhất của pháp môn Tiểu thừa này là thành “Thánh A La Hán”, tiếng Việt Nam gọi là “Thánh Bất Động”.

Đức Phật có lưu ý về 37 pháp Quán và Tưởng này có 02 phần:

+/Một: Môn đồ nào tu 01 trong 37 pháp Quán và Tưởng này, nếu có 01 Minh Sư, tức vị Thầy sáng suốt dạy, thì tu mới đúng được.

+/Hai: Còn không có Minh Sư mà cố tình tu thì bị các bệnh như sau:

1. Ngồi dụng công diệt hay ép nhẹ, thì bị bệnh nhẹ!

2. Ngồi dụng công diệt hay ép vừa, thì bị bệnh vừa!

3. Ngồi dụng công diệt hay ép mạnh, thì bị bệnh nặng!

4. Ngồi dụng công diệt hay ép mạnh, thì bị bệnh điên!

5. Ngồi dụng công diệt hay ép thật mạnh, thì bị chết bất đắc kỳ tử!

* Pháp môn Tiểu thừa này có 02 bộ kinh chỉ dạy, gồm:

1. Bộ kinh Trường A Hàm.

2. Bộ kinh Trường Bộ.

TRÍCH TẠI: “GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG ĐẶC BIỆT LẦN 3, NGÀY 10.3.2019”.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *