Phải Tu Tập Như Thế Nào Để Được Vào “Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi”?

Người tu tập theo pháp môn Thanh Tịnh Thiền nhà Phật, muốn vào được” trung tâm vận hành luân hồi” phải biết và làm hai phần như sau:

Phần 1:Thanh Tịnh:

Phải tập làm sao cho tâm Vật lý của mình tự nhiên thanh tịnh, nhớ không dụng công. Khi tâm tự nhiên thanh tịnh được rồi, là có kết quả phần 1.

Khi thành công phần một này rồi, đồng nghĩa, tâm mình không nhô ra những vọng tưởng, nên dòng quét của điện tử Âm Dương không có gì để nó quét và kéo đi, tức tâm mình được ở Yên.

Phần 2: Hai là tạo ra công đức:

Tạo ra công đức bằng cách nào?

– Bằng cách nào giúp cho người khác biết công thức giải thoát.

Công đức để làm gì?

Công Đức ở thế giới này có hai phần công dụng:

Một là, để lưu vào trong vỏ bọc Tánh Phật làm sức Dương.

Hai là, nhờ sức Dương này, mà cái vỏ bọc Âm của Tánh người không chịu nổi, nên để cho Tánh Phật tự tại.

Khi Tánh Phật được tự tại ra vào vỏ bọc Tánh người rồi, thì vỏ bọc Tánh người này do Tánh phật làm chủ. Nhờ vậy, mà Tánh Phật mới được tự do di chuyển đến trung tâm vận hành luân hồi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *